Gebed om Stilte

Gebed om Stilte 

Omdat ik weet dat ik in de stilte in mij, op de scheidslijn van de dag en de nacht en de nacht en de dag, als het donker verdrongen wordt door het Licht, of het Licht in overgave gaat en langzaam uitsterft en verdwijnt.

Dan weet dat ik daar in die stilte het contact met Jou het meeste voel, bid ik Lief Universum om die innerlijke rust in mij waardoor ik kan horen wat Je Fluistert, Spreekt, Roept, Zingt of Jubelt in mijn Hart. Ik leg alvast mijn handen daar en buig mijn hoofd.

Omdat ik weet dat ik niet de Enige ben die op die momenten aangesproken wordt in mijn Hart door Jou, Oneindige Bron van Licht en Liefde. Scherp ik mijn gehoor om de boodschappen te horen die voor mij bestemd zijn. 

Omdat ik weet dat Alles Precies Gebeurt Zoals het Gebeuren moet, ook gebeuren Zal spits ik mijn zintuigen in stilte en openheid naar Jou.

Jij die Alles in zich heeft, die ons nog Kent van toen we vanaf onze Gouden Tijdlijn naar de Aarde gingen, wij de Moed opbrachten om onze reis te beginnen, om te zakken in dat kleine aardse lichaampje om als baby op weg te gaan naar het Nu. 

Wij die een Levensopdracht aanvaardden die gegrift staat in onze Ziel, Wij die vol enthousiasme ieder onze eigen blauwdruk aannamen om in het Aardse te ervaren wat het betekent om te voelen, om mee te maken, om te Leven in een duale wereld. Wij die onze veilige en misschien wel saaie gelukzaligheid opgaven voor een avontuurlijke reis op aarde in een lichaam dat zou gaan meemaken wat het betekent om pijn te voelen, schrik te ervaren, gejuich te horen, Schoonheid te zien en liefdevol te spreken, vers witbrood te ruiken en te proeven van het Leven. En te Verlangen, te verlangen terug naar Huis. Dat Verlangen wat we voelen in ons Hart dat onze eigen Waarheid is over onze specifieke reis, over dát wat wij hier eigenlijk op aarde komen doen. 

Ik bid om de stilte, om de openheid van niet weten in mijn Hart, om te kunnen ontvangen, mijn contact te herstellen met Jou, met het Licht in mij opdat ik de weg voor mij zie en de moed verzamel mijn Levenspad tot het einde te lopen.

Opdat ik in de Stilte de Stem mag horen, Het Licht vindt die de duisternis verdringt, de Hand tegenkom die mij zal Leiden. Opdat ik mij herinner wie ik Ben en Waarom ik hier ben gekomen. Dat mijn Leven resoneert met mijn Zielsopdracht. Want in die Heelheid kom ik thuis in mijzelf en in het eeuwig Licht dat IK BEN, in diepe dankbaarheid en ontroering.

© Het Gebed uit de Circle of Light is in samenwerking met de Intuïtieve Universele Intelligentie tot stand gekomen in gedeeld copyright. Daarmee is het voor iedereen beschikbaar om het veelvuldig te kopiëren en te delen.


Prayer for Silence

Because I know that in the silence within me, at the dividing line of day and night and night and day, when the darkness is supplanted by the Light, or the Light goes into surrender and slowly dies out and disappears.

Then knowing that there in that silence I feel the contact with You the most, I pray Dear Universe for that inner peace within me through which I can hear what You whisper, Speak, Call, Sing or Jubilate in my Heart. I already put my hands there and bow my head.

Because I know that I am not the Only One being addressed in my Heart in those moments by You, Infinite Source of Light and Love. I sharpen my hearing to hear the messages meant for me.

Because I know that everything happens exactly as it should happen, I sharpen my senses in silence and openness to You.

You who has Everything within, who still Knows us from when we went to Earth from our Golden Timeline, we summoned the Courage to begin our journey, to sink into that tiny earthly body to set out as babies into the Now.

We who accepted a Life Mission engraved in our Soul, We who enthusiastically each assumed our own blueprint to experience in the Earthly what it means to feel, to experience, to Live in a dual world.

We who gave up our safe and perhaps boring bliss for an adventurous journey on Earth in a body that was going to experience what it means to feel pain, experience terror, hear cheers, see Beauty and speak lovingly, smell fresh white bread and taste Life. And to Long for, to long to return home. That Longing that we feel in our Heart that is our own Truth about our particular journey, about that which we actually come here on Earth to do.

I pray for the silence, for the openness of not knowing in my Heart, to be able to receive, to restore my contact with You, with the Light in me so that I can see the way ahead and gather the courage to walk my Life Path to the end.

So that in the Silence I may hear the Voice, find the Light that displaces the darkness, encounter the Hand that will Guide me. That I may remember Who I Am and Why I came here. That my Life resonates with my Soul Mission. For in that Wholeness I come home to myself and to the eternal Light that I AM, in deep gratitude and touched by You

© The Prayer from the Circle of Light was created in shared copyright in cooperation with Intuitive Universal Intelligence. This makes it available for anyone to copy and share frequently.

.