Manifest

Manifest

Wij zijn hier bij elkaar, vormen een cirkel samen om het Licht in onszelf hoog te houden, opdat wij kunnen groeien. Groeien in Bewustzijn.

Wij zijn hier bijeen om elkaar eraan te herinneren aan het Licht en de Grootsheid die wij ten diepste zijn.

Wij zijn hier bij elkaar om de Vrede en het Vertrouwen in onszelf en in de Toekomst op peil te houden. En om stevig verbonden met de Aarde en het Universum ons levenspad te kunnen bewandelen.

We weten dat we kinderen van de sterren zijn, gemaakt van de hoogste frequenties van Licht en Informatie, geïncarneerd in de stof om te ervaren wat ervoor nodig is om Mens te zijn. Wat het betekent om onze Zielsopdracht uit te voeren op Aarde, in een duale dimensie. Om te ervaren wat er allemaal bij komt kijken in de weerbarstigheid van de stof van een mensenwereld, die meent een maatschappij te moeten zijn. En hoe moeilijk dat soms ook is voor ons, hoe pijnlijk, hoe verdrietig en hoe eenzaam.

Daarom zijn wij hier in de Cirkel van Licht om onszelf en elkaar te herinneren wie wij  echt van oorsprong zijn. Wij zijn het Licht Zelf. En wij zijn ieder van ons op pad naar onze eigen Grootsheid dat het Licht is. Dat is onze gezamenlijke weg.

Wij zijn de Scheppers, de Creators van Mogelijkheid die zich Herinneren de Droom van ons eigen Leven. Want in het Licht, aan de andere kant waar Tijd en Ruimte niet bestaan, is de Droom hetzelfde als de Herinnering.

En wij ontwikkelen en scherpen ons Zicht, vergeten ons Zielsbewustzijn opdat wij Herinneren wie wij waren toen wij kozen om in dit Leven op aarde te komen.

We weten dat we elkaar nodig hebben om te delen wat er leeft in ons Hart, zodat we niet alleen hoeven te worstelen met de grote vragen waar het Leven ons voor plaatst. Het leven dat we hoe dan ook tot een groots einde gaan brengen, omdat we daar vandaan komen. In de Cirkel van Licht spiegelen we elkaar in onze grootsheid. En ontdekken we door oefeningen steeds beter onze patronen en blinde vlekken en vinden we de Eigenwaarde terug die bij ons hoort.

De Circle of Light wil een bedding zijn om te ervaren, te voelen en te delen, om geheimen, trauma en zielspijn op te laten lossen in het heldere Licht van jouw Grootsheid aangegeven door het kompas van de Waarheid in jouw Hart.

© Het Manifest uit de Circle of Light is in samenwerking met de Intuïtieve Universele Intelligentie tot stand gekomen in gedeeld copyright. Daarmee is het voor iedereen beschikbaar om het veelvuldig te kopiëren en te delen.


Manifesto

We are here together, forming a circle to uphold the Light within ourselves, that we may grow. Grow in Consciousness.

We are gathered here to remind each other of the Light and Greatness that we are at the deepest level.

We are here together to maintain Peace and Trust in ourselves and in the Future. And to be able to walk our life path firmly connected to the Earth and the Universe.

We know that we are children of the stars, made of the highest frequencies of Light and Information, incarnated in the dust to experience what it takes to be Human. What it means to carry out our Soul Mission on Earth, in a dual dimension. To experience what is involved in the unruliness of the dust of a human world that thinks it has to be a society. And how difficult that is sometimes for us, how painful, how sad and how lonely.

That is why we are here in the Circle of Light to remind ourselves and each other who we really are from the beginning. We are the Light Itself. And we are each of us on a path to our own Greatness that is Light. That is our common path.

We are the Creators, the Creators of Possibility who remember the Dream of our own Life. For in the Light, on the other side where Time and Space do not exist, the Dream is the same as the Remembrance.

And we develop and sharpen our Sight, forget our Soul Consciousness so that we Remember who we were when we chose to come to earth in this Life.

We know that we need each other to share what is in our Heart, so that we do not have to struggle alone with the big questions that Life places before us. Life we are going to bring to a great conclusion no matter what, because that is where we came from. In the Circle of Light we mirror each other in our greatness. And through exercises we increasingly discover our patterns and blind spots and find the Self Value that belongs to us.

The Circle of Light wants to be a bed to experience, feel and share, to let secrets, trauma and soul pain dissolve in the clear Light of your Greatness indicated by the compass of Truth in your Heart.

© The Manifesto from the Circle of Light was created in shared copyright in cooperation with Intuitive Universal Intelligence. This makes it available for anyone to copy and share frequently.