Zegening~Blessing

Zegening

GROOTS ben je toen je de moed opbracht je aardse levensopdracht te aanvaarden.

Groots ben je in het spartelen, getart soms door het Aardse, de moeilijkheden, de pijn en het verdriet. Maar die zijn niet het Einde. Zie dat. 

Er is een Bedoeling voor jou, van jou en door jou zelf ontworpen. Jij moedige mens hebt deze Bedoeling zelf gekozen, misschien met het vertrouwen of de grootmoed van de Andere Kant, maar JIJ was het Zelf die dit leven wilde. Omdat je weet dat de Dood niet bestaat, want het Eeuwig Licht in jou dooft nooit. En jij WIL die keuzes DOORGRONDEN.

Ik heb het ONDERSCHEID tussen Goed en Kwaad gemaakt zodat je mag te leren, om je Bewustzijn te ontwikkelen en om je eigen keuzes te leren maken, om te groeien, om volwassen en GROOTS te zijn. Want GROOTS is het doel voor ons allemaal: worden wie wij ten diepste zijn en wie we al waren, wat je je mag Her-Inneren.

En elke keuze is goed, want Falen en Schuld bestaan niet op zich. Zij zijn alleen goedbedoelende vrienden van het hart, die het zelf allemaal nog niet zo goed weten, maar jij hebt de grootsheid in jou van het Eeuwige Licht, van oneindige Liefde, van Compassie en het onderscheid van Waarheid in jouw Hart. Gebruik dit kompas. Het is geijkt met de wil van het Universum. In jouw hart spiegelen die Licht en Liefde.

Dit is jouw weg en ik heb jouw zo ontzettend lief. 

{Voel dit nu op jouw manier. Voel welke woorden een zegening voor jou vormen. En zegt die zachtjes hardop tegen jezelf. Met elkaar prevelen we gezamenlijk en tegelijkertijd datgene waarin wij onszelf zegenen…

‘Ik ben trots op mijzelf omdat ik zo moedig, helder, liefdevol ……ben’ En ik zegen mijzelf voor mijn…doorzettingsvermogen, mijn gulheid ….}

© De Zegening uit de Circle of Light is in samenwerking met de Intuïtieve Universele Intelligentie tot stand gekomen in gedeeld copyright. Daarmee is het voor iedereen beschikbaar om het veelvuldig te kopiëren en te delen.


Blessing

GREAT are you when you summoned the courage to accept your earthly life mission.

Great are you in floundering, defied by the Earthly, the difficulties, the pain and sorrow. But these are not the End, See that.

There is a Purpose for you, of you and designed by you. You brave human chose this Intent yourself, perhaps with the confidence or magnanimity of the Other Side, but YOU were the Self who wanted this life. Because you know that Death does not exist, for the Eternal Light within you never goes out. And YOU WANT to make those choices through.

I have made the DIFFERENCE between Good and Evil so that you may learn, to develop your Consciousness and learn to make your own choices, to grow, to be mature and GREAT. Because GREAT is the goal for all of us: to become who we are at the deepest level and who we already were, which you may Re-Inherit.

And every choice is good, because Failure and Guilt do not exist. They are only your well-meaning friends, who do not yet know it all themselves, but you have within you the greatness of eternal Light, of infinite Love, of Compassion and the distinction of Truth in your Heart. Use this compass. It is calibrated with the will of the Universe. In your Heart reflects that Light and Love.

This is your way and I love you so very much.

{Feel this now in your way. Feel which words are a blessing to you. And gently say those out loud to yourself. Together we mutter collectively and simultaneously that in which we bless ourselves

‘I am proud of myself for being so brave, bright, loving ……’ And I bless myself for my…perseverance, my generosity ….}

© The Blessing from the Circle of Light was created in shared copyright in cooperation with Intuitive Universal Intelligence. This makes it available for anyone to copy and share frequently.