Jezelf voelen maakt je VRIJ!

Voelen is zó belangrijk. Bewust en aandachtig voelen van wat er speelt in jouw lijf, in elke vezel van je wezen. Door te beginnen bij je lichaam voelen maak je contact met je ziel.

Maar hoe voel je in een lichaam dat is afgeleerd om te voelen? Geblokkeerd door patronen die gerationaliseerd hebben wat er aan pijn, verdriet en ongemak is geschied met ons als kind. Om te kunnen overleven hebben wij allemaal praktische besluiten genomen om niet meer gekwetst te hoeven worden. Maar deze zogenaamde afweermechanismen sluiten ons hart af van alle gevoelens, dus ook van de positieve.
We dragen allemaal littekens van onze vroege ervaringen; momenten waarop we als kind gekwetst zijn geraakt en patronen hebben ontwikkeld om ons te beschermen. Maar deze patronen hebben ons ook afgesneden van ons vermogen diepere emoties totaal te kunnen doorvoelen.

En daar begint de reis naar binnen, om ons te bevrijden van onze egopatronen. Daar begint de reis naar VRIJ! zijn.

Het belangrijkste is om onbevooroordeeld aandacht te hebben, werkelijk te luisteren naar wat we voelen als we ons lichaam ontspannen. Alleen in staat van ontspanning kunnen we echt contact maken met het ware Zelf, via ons gevoel.

In contact met ons eigen lichaam kunnen we beter communiceren met ons hart, met onze eigen verlangens, met onze zielsmissie.  En daarmee ook met de ander. We hebben ons lichaam nodig om onze eigen grenzen te voelen en te begrijpen waar wij eindigen en anderen beginnen. Dit bewustzijn is essentieel voor het opbouwen van gezonde relaties.

Je moet liefdevol aanwezig kunnen zijn in je onderbuik om volmondig “ja” te kunnen zeggen tegen het leven. Om emoties te verwerken en je intuïtie, je ‘gut feeling’ te ontwikkelen. Ik noem dat het contact met de Waarheid van Jouw Hart.

Je moet je rug ontspannen om je grens aan te geven, zonder geweld of projectie van je eigen pijn. En om je innerlijke kracht te vinden. “Je rug rechten” betekent stevig in je schoenen staan. Maar niet op spierspanning maar op een ontspannen manier.

Je hebt bewustzijn nodig in je lichaam om een diep gevoel van vertrouwen te ervaren, een gevoel van verbondenheid met de aarde dat je autonomie geeft. Ook op het paard probeer ik mijn lichaamsbewustzijn te trainen, door door de benen van het paard de aarde te voelen.

Je moet je nek en  schouders kunnen voelen om jezelf open te stellen voor nieuwe ervaringen en je eigen identiteit te omarmen. En als je reageert met een stijve nek op een gebeurtenis, vraagt dat om met aandacht te kijken naar wat het met ons doet, van binnen. Je hebt een soepele nek nodig om niet vast te blijven zitten in oude patronen, maar flexibel te zijn in het aangaan van het leven. Maar ook aan de voorkant bij de keel, heb je innerlijke ruimte nodig, om jouw waarheid te spreken.

En je hebt liefdevolle, open handen nodig om anderen met compassie te benaderen. Handen zijn het verlengde van je hart, van dat wat je met liefde wilt omarmen en aanpakken. Daarom is het ook zo pijnlijk als je slaat met diezelfde handen, zeker als je daarmee zelf geslagen bent. Op die momenten openbaart de boodschap van het leven zich aan jou. Wie ben ik en hoe ben ik zo geworden en is dat congruent aan wie ik wil zijn met mijn hart en ziel?!

Dit alles begint met echte aandacht voor je eigen lichaam. Door jezelf liefdevol te omarmen, heel je niet alleen jezelf, maar heel je ook het veld, de familielijnen. Of deze mensen nu nog in leven zijn of niet, jij draagt met jouw heling bij aan het helen van de hele aarde.

Aandacht voor mijn lichaam is misschien wel het belangrijkste dat ik heb geleerd na jaren van innerlijk werk en spirituele groei. Alleen door aanwezig te zijn in mijn eigen lichaam kan ik de wonden van het verleden helen en een gezondere toekomst creëren, niet alleen voor mezelf, maar voor iedereen om me heen. En door mijn lichaam helemaal te bewonen, ervaar ik wat een enorme ruimte ik eigenlijk ben. Een grootse ruimte. Dat voelen en dat helemaal zijn noem ik VRIJ!

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe artikelen op INSPIRATIEKABINET?!

* Laat hieronder je mailadres achter, je kan altijd uitschrijven :-D.

 

 


Feeling is so important. Feeling consciously and attentively what is going on in your body, in every fiber of your being. By starting to feel your body you connect with your soul.

But how do you feel in a body that has been unlearned to feel? Blocked by patterns that have rationalized what pain, sorrow and discomfort happened to us as children. To survive, we have all made practical decisions to avoid being hurt again. But these so-called defense mechanisms close our hearts to all feelings, including the positive ones.
We all carry scars from our early experiences; times when we were hurt as children and developed patterns to protect ourselves. But these patterns have also cut us off from our ability to totally feel deeper emotions.

And that is where the journey inward to free ourselves from our ego patterns begins. There begins the journey to being FREE!

The most important thing is to pay unbiased attention, to really listen to what we feel when we relax our bodies. Only in a state of relaxation can we really make contact with the true Self, through our feelings.

In contact with our own body, we can better communicate with our heart, with our own desires, with our soul mission. And thereby also with the other. We need our bodies to feel our own limits and to understand where we end and others begin. This awareness is essential for building healthy relationships.

You need to be present in your gut in order to say “yes” to life completely. To process emotions and develop your intuition your “gut feeling. I call that connecting with the Truth of Your Heart.

You need to relax your back to be able to say ‘no’ firmly, without violence or projection of your own pain. And to find your inner strength. “Straightening your back” means standing firmly on your feet. But not in muscle tension but in a relaxed way.

You need awareness in your body to experience a deep sense of trust, a sense of connection to the earth that gives you autonomy. Even on the horse I try to train my body awareness, feeling the earth through the horse’s legs.

You need to be able to feel your neck in order to open yourself up to new experiences and embrace your own identity. And when you react with a stiff neck to an event, it requires us to pay attention to what it is doing to us, inside. You need a flexible neck to not get stuck in old patterns, but to be flexible in engaging with life. But also at the front at the throat, you need inner space, to speak your truth.

And you need warm, open hands to approach others with compassion. Hands are the extension of your heart, of that which you want to embrace and address with love. That is why it is so painful when you strike with those same hands, especially when you have been struck with them yourself. In those moments the message of life reveals itself to you. Who am I and how did I become this way and is that congruent with who I want to be with my heart and soul!

All of this begins with paying attention to your own body. By lovingly embracing yourself, you not only heal yourself, but you also heal the field, the family lines. Whether these people are still alive or not, you are contributing to the healing of the whole earth with your healing.

Attention to my body is perhaps the most important thing I have learned after years of self-reflection and spiritual growth. Only by being present in my own body can I heal the wounds of the past and create a healthier future, not only for myself, but for everyone around me. And by fully inhabiting my body, I experience what a vast space I am. A greatest space. I call that feeling and being completely FREE!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.